BMW en MINI dealer in het Groene Hart en regio Rotterdam
 • Klanten beoordelen ons met een 9/10
 • 820 BMW's en MINI's op voorraad
 • Erkende BMW en MINI garantie
 • Persoonlijk contact
 • Al 93 jaar erkend BMW & MINI dealer

BOVAG Algemene Voorwaarden (zakelijk)

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT BOVAG AUTOBEDRIJVEN KOOP/REPARATIE & ONDERHOUD


ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 oktober 2017. Zij gelden voor
overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of
accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en kopers/opdrachtgevers die handelen
voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.


Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt
  verkocht, ook wel inruilauto genoemd;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires;
 • de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een koper;
 • de koper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires koopt voor
  doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • de opdracht: de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden
  zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties;
 • de opdrachtgever: degene die, voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- op beroepsactiviteit
  vallen, de reparateur de opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van
  werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn
  vastgelegd. Met afwijkingen worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze
  algemene voorwaarden bedoeld en ook het annuleren van een gesloten (koop)overeenkomst.
 2. De verkoper/reparateur heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en
  overeenkomsten van verkoper/reparateur, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van
  koper/opdrachtgever naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen
  uitdrukkelijk de eventueel door koper/opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene
  voorwaarden van de hand.
 4. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
  worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst/opdracht

 1. Alle aanbiedingen die de verkoper/reparateur onder andere over prijzen, reparatieduur,
  modellen en uitvoeringen doet, zijn vrijblijvend. Het maakt niet uit wie ze doet, of hoe
  of waar deze worden gedaan. Elk aanbod wordt gedaan op basis van de prijzen en
  specificaties die op dat moment gelden. Omschrijvingen (zoals afbeeldingen en tekeningen)
  zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar ze zijn voor de verkoper/reparateur niet bindend. Kleine
  afwijkingen mogen. Bij een tussentijdse modelwijziging mag de verkoper, zonder dat de
  koper dat weet, de technisch noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in door hem verkochte
  auto’s, in hun uitrusting en/of hun onderdelen of accessoires.
 2. Heeft een ondergeschikte van verkoper/reparateur geen procuratie, dan zijn door hem of
  haar gedane mondelinge toezeggingen alleen bindend nadat zij schriftelijk zijn bevestigd
  door verkoper/reparateur.
 3. Overeenkomsten/opdrachten komen tot stand op het moment dat een order door verkoper/
  reparateur schriftelijk is geaccepteerd, of anders wanneer verkoper/reparateur met de
  uitvoering van de overeenkomst/ opdracht is begonnen.
 4. Als verkoper/reparateur de overeenkomst of de opdracht niet schriftelijk heeft vastgelegd,
  dan geldt de schriftelijke bevestiging hiervan, of de afleverbon, of de factuur als bewijs.
  Koper/opdrachtgever kan tegenbewijs leveren van het bestaan, of van de inhoud van de
  overeenkomst of opdracht.
 5. Alle overeenkomsten/opdrachten en de wijzigingen hierin worden aangegaan onder de
  opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de directie. Deelt de directie van
  verkoper/reparateur niet binnen twee werkdagen na de bevestiging van de (gewijzigde)
  overeenkomst/opdracht mee dat de (wijziging van de) order niet wordt geaccepteerd, dan
  wordt deze order geacht te zijn gesloten.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid) en
  exclusief de kosten van transport, verzekering, montagewerkzaamheden,
  servicewerkzaamheden en keuringswerkzaamheden en andere rijklaarkosten. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 2. Nadat de overeenkomst of opdracht is afgesproken, kan er iets veranderen, waardoor de
  verkoper/reparateur de prijs zal verhogen. Het gaat om omstandigheden zoals een
  gewijzigde heffing door de overheid (denk aan belastingen, invoerrechten, of aan accijns),
  of om valutakoerswijzigingen. Het kan ook gaan om verhoogde fabrieksprijzen/
  importeursprijzen, of om gestegen kosten vanwege arbeidslonen, sociale lasten of andere
  arbeidsvoorwaarden.
 3. Werkplaatsuurtarieven zijn niet verwerkt in de aangeduide prijs van onderdelen,
  accessoires of materialen. Ook zijn deze tarieven niet verwerkt in de aangeduide kosten
  van derden. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 4. Een prijswijziging is geen grond voor het ontbinden van de overeenkomst of opdracht.
 5. De aangeduide prijzen gaan uit van het leveren op de vestigingsplaats van de verkoper/
  reparateur. Wanneer de koper/opdrachtgever verzoekt om ergens anders af te leveren,
  dan zijn de meerkosten hiervan voor zijn rekening.

Artikel 5 – Aflevering van het gekochte of het gerepareerde

 1. De gekochte auto, onderdeel of accessoire of de gerepareerde auto, onderdeel of
  accessoire wordt geleverd op de vestigingsplaats van de verkoper/reparateur. Er kan
  schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 2. Wordt afgesproken dat een zaak wordt verzonden dan gebeurt het verzenden voor rekening
  en risico van de koper/opdrachtgever.
 3. Koper moet de gekochte auto, onderdeel of accessoire binnen acht dagen ophalen nadat
  hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.
 4. Opdrachtgever moet de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire binnen drie dagen
  ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.
 5. Is de termijn uit lid 3 en 4 verstreken zonder dat de zaak is afgehaald, dan komt deze zaak
  vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook kan de
  verkoper/reparateur een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen.
  Deze stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de verkoper/reparateur in
  rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de verkoper/
  reparateur een redelijke vergoeding rekenen. Ook kunnen andere gemaakte kosten, zoals
  vervoerskosten, in rekening worden gebracht.
 6. Indien uit de (koop)overeenkomst niet uitdrukkelijk anders blijkt, gaat het risico van de
  gekochte auto, onderdeel of accessoire op de koper over op het moment waarop het
  gekochte het bedrijf van verkoper verlaat.
 7. Wanneer verkoper/reparateur een auto, onderdeel of accessoire onder zijn beheer krijgt,
  omdat deze bijvoorbeeld voor een reparatie is aangeboden, dan blijft deze auto, onderdeel
  of accessoire voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Dit geldt niet, wanneer
  deze auto, onderdeel of accessoire beschadigd raakt, of verloren gaat terwijl er sprake is
  van opzet of grove onachtzaamheid van de verkoper/reparateur.

Artikel 6 – Leveringstijd overeenkomst, opdracht

 1. De datum van levering is aangeduid in de overeenkomst of opdracht. Vervroegde aflevering
  door verkoper/reparateur is altijd toegestaan. Partijen kunnen afspreken dat er later zal worden geleverd.
 2. Als er geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper/reparateur de koper/
  opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk melden wanneer de auto, onderdeel of
  accessoire op de vestigingsplaats van de verkoper/reparateur voor de koper/opdrachtgever
  klaar zal staan om afgehaald te worden. Is er een andere plaats afgesproken, dan meldt
  verkoper/reparateur wanneer op de overeengekomen plaats zal worden afgeleverd.
 3. Leveringstijden zijn altijd vermoedelijk. Niet-tijdige levering door de verkoper/reparateur is
  geen reden voor de koper/opdrachtgever om de overeenkomst of de opdracht te ontbinden.
  Een uitzondering geldt voor de situatie dat er op de overeenkomst of op de opdracht
  concreet een leveringstermijn is afgesproken, terwijl deze termijn met meer dan 60% is
  overschreden. Na deze overschrijding moet de verkoper/reparateur nog wel eerst
  schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke worden gesteld. Zijn er vervolgens 30
  dagen verstreken nadat de schriftelijke ingebrekestelling de verkoper/reparateur heeft
  bereikt dan is de verkoper/reparateur in verzuim en is een ontbinding aan de orde.

Artikel 7 – Annulering (koop)overeenkomst

 1. Bij een overschrijding van de levertijd kan de koper de overeenkomst annuleren, ook als de
  verkoper niet in verzuim is.
 2. Het annuleren van de gekochte auto, onderdeel of accessoire moet schriftelijk gebeuren.
 3. De koper moet de schade vanwege het annuleren vergoeden als de levertijd met een
  periode tot en met vier weken wordt overschreden. Deze schade is vastgesteld op 10%
  van de totale koopprijs van de auto, onderdeel, of accessoire. Dit tenzij bij het sluiten van de
  overeenkomst iets anders is afgesproken.
 4. De schade moet binnen vijf werkdagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na
  vijf werkdagen niet heeft betaald, mag de verkoper de koper schriftelijk melden dat de koper
  alsnog moet nakomen. De koper kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.
 5. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper
  schriftelijk annuleren zonder aan de verkoper een vergoeding voor schade verschuldigd te
  zijn.

Artikel 8 – Door de reparateur vervangen onderdelen

 1. De vervangen onderdelen worden na het uitvoeren van de opdracht eigendom van de
  reparateur zonder dat de opdrachtgever een vergoeding hiervoor krijgt.

Artikel 9 – Schadetaxatie

 1. Indien de reparateur in opdracht van opdrachtgever een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan
  de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht.
  De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn
  in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van een bijschrijving op de bankrekening van
  verkoper/reparateur gebeuren. De prijs die was afgesproken moet helemaal betaald
  worden dus inclusief de bijkomende kosten en de koper/opdrachtgever mag niet
  verrekenen of zijn betaling opschorten.
 2. Betalen moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of
  accessoire, of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Er kan schriftelijk worden afgesproken dat er niet direct betaald hoeft te worden.
 4. Bij opdrachten en ook bij het kopen van een gebruikte auto, onderdeel of accessoire op
  rekening moet op zijn laatst veertien dagen na de factuurdatum zijn betaald zonder het
  bedrag te korten en zonder een beroep op verrekening of opschorting, tenzij anders is
  overeengekomen.
 5. Bij het kopen van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire op rekening moet de betaling
  direct na de factuurdatum zijn ontvangen zonder korten, verrekenen of opschorten, tenzij
  anders is overeengekomen.
 6. Verkoper mag bij een koopovereenkomst vragen om een vooruitbetaling, aanbetaling, of
  een andere vorm van zekerheidstellen. Reparateur mag bij reparaties die duurder zijn dan
  € 500,- om een vooruitbetaling van de opdrachtgever vragen. Koper/opdrachtgever moet
  op eerste verzoek aan deze vooruitbetalingen voldoen. De factuur die gaat over de
  vooruitbetaling moet betaald zijn voordat het gekochte/gerepareerde zal zijn geleverd.
 7. Als koper/opdrachtgever de overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft
  betaald, dan hoeft verkoper/reparateur hem niet in gebreke te stellen. Verkoper/reparateur
  mag vanaf de dag dat had moeten zijn betaald per dag de wettelijke rente berekenen en
  dit mag worden verhoogd met het bedrag van 3% van het niet betaalde bedrag. Daarnaast
  heeft de verkoper/reparateur andere rechten.
 8. Als de verkoper/reparateur een derde moet inschakelen om zijn vordering op koper/
  opdrachtgever te kunnen incasseren dan komen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke
  kosten hiervan voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
  worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van € 114,-.
  Als de daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een
  eventuele proceskostenveroordeling, dient koper/opdrachtgever de daadwerkelijke kosten
  te voldoen. Daarnaast kan verkoper/reparateur schadevergoeding vorderen.
 9. Bezwaren tegen de aan koper/opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf
  werkdagen na de vervaldatum bij aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper/
  reparateur worden gebracht. Indien niet binnen deze termijn bezwaar is gemaakt tegen een
  factuur, wordt koper/opdrachtgever geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht bij koopovereenkomst/retentierecht
van reparateur

 1. De aan de koper geleverde auto’s, onderdelen of accessoires blijven eigendom van de
  verkoper tot de koper alles heeft betaald, wat hij op grond van deze (koop)overeenkomsten
  als koopprijs moest betalen. Geeft de koper/opdrachtgever in het kader van deze (koop)
  overeenkomsten ook een opdracht om werkzaamheden aan de gekochte zaken te doen,
  dan geldt het eigendomsvoorbehoud ook tot het moment dat dit werk volledig is betaald aan verkoper/reparateur.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die de verkoper/reparateur op de
  koper/opdrachtgever heeft (of nog zal verkrijgen), omdat koper/opdrachtgever zijn
  contractuele verplichtingen jegens verkoper/reparateur niet is nagekomen, zoals betaling
  van boetes, rente en kosten.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan mag hij
  deze zaken niet verpanden, in eigendom overdragen en ook mag hij niet een derde een
  ander recht op de gekochte zaak geven. Koper meldt aan verkoper iedere gebeurtenis die
  de verkoper in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt, of kan schaden.
 4. Totdat de koper de eigendom van een auto heeft gekregen, is hij als houder en berijder van
  de auto aansprakelijk. Hij moet de onderhoudskosten betalen. Koper moet het risico op het
  beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Koper moet de auto ‘WA + casco’ verzekeren
  en ook verzekerd houden. Koper geeft verkoper een onherroepelijke volmacht
  om de door koper aan verkoper (middels een nog overeen te komen akte van cessie) te
  cederen uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens koper te mogen
  ontvangen. Koper mag de zaak alleen gebruiken ten behoeve van zijn normale
  bedrijfsuitoefening.
 5. Verkoper geeft geen vrijwaring aan koper voor de aansprakelijkheid die koper heeft omdat
  hij houder en berijder is van de auto.
 6. Koper geeft wel een vrijwaring aan verkoper voor aanspraken die derden tegen de verkoper
  in kunnen roepen vanwege het eigendomsvoorbehoud op een zaak.
 7. Als koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of als verkoper goede
  grond geeft om aan te nemen dat hij dit zal gaan doen dan mag verkoper de onder
  eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terugnemen. Hierna zal koper worden gecrediteerd
  voor de marktwaarde van deze zaak. De creditering zal nooit hoger zijn dan de
  oorspronkelijke koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire. De kosten
  van het terugnemen worden van het te crediteren bedrag afgetrokken. Is er een vordering vanwege
  het tekort schieten bij het nakomen van een contractuele verplichting, dan wordt ook deze
  van het te crediteren bedrag afgetrokken.
 8. Verkoper/reparateur kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken die verkoper/reparateur
  voor of namens koper/opdrachtgever onder zich heeft. Het retentierecht wordt uitgeoefend
  wanneer de door de verkoper/reparateur geleverde gekochte of gerepareerde zaken niet
  (volledig) zijn betaald en dit wanprestatie is. Wanprestatie is het toerekenbaar
  niet nakomen van een contractuele plicht. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend
  vanwege eerder door de reparateur aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden. Naast het
  niet (volledig) betalen van de koopprijs van een zaak of van een dienst is het niet betalen
  voor de schade, rente en kosten die koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur
  verschuldigd is (of zal worden) op basis van een (koop)overeenkomst, opdracht of deze
  algemene voorwaarden ook een reden om retentierechten uit te oefenen.
 9. Door zaken in zijn macht te brengen (of te doen brengen), vestigt koper/opdrachtgever op
  deze zaken een vuistpandrecht voor alles wat hij aan de verkoper/reparateur zal moeten
  gaan betalen, uit welke hoofde dan ook. Het gaat in ieder geval om vorderingen die
  bestaan tot het moment dat een overeenkomst of een opdracht helemaal zal zijn
  afgewikkeld. Verkoper/reparateur mag als pandhouder een vuistpand omzetten in een
  bezitloos pandrecht. Dat wordt met deze algemene voorwaarden afgesproken. De
  overeenkomst zal in dat geval -samen met een exemplaar van deze algemene
  voorwaarden- als onderhandse akte worden geregistreerd.
 10. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft
  gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper
  zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en op ons eerste
  verzoek te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

Artikel 12 – Ontbinding overeenkomst/opdracht

 1. Koper/opdrachtgever moet zijn verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht nakomen.
  Doet hij dat niet, dan stelt verkoper/reparateur hem schriftelijk in de gelegenheid om
  binnen veertien dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog zijn verplichtingen
  na te komen. Is de termijn uit deze in gebreke stelling voorbij, dan is de overeenkomst of
  opdracht automatisch ontbonden, zonder dat er hiervoor naar een rechter hoeft te worden
  gegaan. Er is een uitzondering. Verkoper/reparateur kan er -na het verstrijken van deze
  termijn- voor kiezen om schriftelijk van de koper/opdrachtgever te eisen dat hij toch nog
  nakomt. Dat wat in artikel 10 lid 7 staat blijft (ondanks artikel 12 lid 1) ook nog steeds
  gelden. Er hoeft dus bijvoorbeeld geen ingebrekestelling uit als koper/opdrachtgever de
  overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft betaald.
 2. Is de overeenkomst of opdracht ontbonden, dan kan de verkoper/reparateur – zonder het
  sturen van een nieuwe ingebrekestelling aan koper/opdrachtgever en ook zonder dat
  tussenkomst van een rechter nodig is- vorderen dat koper/opdrachtgever per direct een
  boete betaalt. De hoogte hiervan is 15% van de overeengekomen geldsom. Ook kan
  gevorderd worden dat een schadevergoeding en dat de kosten om een vordering op de
  koper/opdrachtgever te kunnen verhalen (inclusief de kosten in artikel 10 lid 8) zullen
  worden betaald.
 3. Als verkoper/reparateur het nakomen van de overeenkomst of van de opdracht eist (zie lid
  1) dan kan er per dag een boete gevorderd worden. Het startpunt is wanneer de termijn
  van veertien dagen voorbij is. Per dag die vervolgens voorbij gaat kan meteen een boete
  gevraagd worden. De hoogte hiervan is drie promille (duizendste) van de voor de zaak of
  dienst overeengekomen geldsom. Ook kan verkoper/reparateur eisen dat koper/
  opdrachtgever een schadevergoeding en verhaalkosten betaalt (o.a. die uit artikel 10 lid 8).
 4. Komt koper/opdrachtgever te overlijden, of vraagt hij om zijn surseance van betaling of zijn
  faillissement, of is zijn surseance of faillissement uitgesproken, of als koper/opdrachtgever
  zijn bedrijf staakt en/of als beslag op het vermogen van koper/opdrachtgever wordt gelegd
  dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven, of als koper/
  opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of een
  gedeelte daarvan, dan geldt het volgende dat los staat van de rest van dit artikel 12.
  Verkoper/reparateur kan de overeenkomst of opdracht helemaal of deels per direct
  ontbinden of opschorten. Dit kan zonder ingebrekestelling, zonder een rechter en zonder
  dat verkoper/reparateur zijn andere rechten verliest. In deze gevallen is ook iedere
  vordering van verkoper/reparateur op koper/opdrachtgever per direct en helemaal op te
  eisen. Dit zonder dat de verkoper/reparateur een schadevergoeding moet betalen en
  zonder dat hij welke garantie dan ook moet blijven nakomen.
 5. Weet koper/opdrachtgever van een feit of een omstandigheid waardoor hij redelijkerwijs
  bang zou moeten zijn dat hij zijn contractuele verplichtingen niet na zal (kunnen) komen
  dan moet hij dit meteen aan verkoper/reparateur vertellen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Wordt het uitvoeren van een overeenkomst of een opdracht voor verkoper/reparateur
  wegens overmacht moeilijk of onmogelijk dan mag hij deze overeenkomst of opdracht
  (voor zover deze nog niet is uitgevoerd) schriftelijk ontbinden. Verkoper/opdrachtgever
  omschrijft de omstandigheden die het uitvoeren van deze afspraken verhinderen of
  onmogelijk maken.
 2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt bijvoorbeeld verstaan:
  • oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
  • brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
  • storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
  • boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij
   verkoper/reparateur in dienst zijnde werknemers;
  • transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
  • niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden die door verkoper/reparateur zijn
   ingeschakeld;
  • belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid;
  • epidemieën;
  • diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander
   bedrijfsterrein van de verkoper/reparateur, of tijdens transport;
  • en ook elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de
   verkoper/reparateur wordt belemmerd, of ten gevolge waarvan de nakoming van de
   overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper/reparateur kan worden verlangd.
 3. Het in dit lid bepaalde geldt ook wanneer dit soort omstandigheden zijn leveranciers of
  andere door verkoper/reparateur ingeschakelde derden treffen.
 4. Als zich aan de kant van de verkoper/reparateur een overmachtssituatie voordoet, stelt hij
  de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. Via een schriftelijke
  mededeling waarin staat of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
 5. Gaat het alsnog leveren van de zaak of de dienst vanwege overmacht langer duren dan de
  afgesproken leveringstermijn plus drie maanden, dan mag de overeenkomst of opdracht
  schriftelijk ontbonden worden. Dat dit aan de orde is, zal duidelijk worden nadat koper/
  opdrachtgever een mededeling zoals bedoeld in lid 3 heeft ontvangen. Vervolgens start er
  een periode van een week, waarbinnen de ene partij aan de andere partij schriftelijk zou
  kunnen gaan melden, dat er wordt ontbonden. Er hoeft geen schadevergoeding te worden
  betaald. Dat wat in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden staat blijft gelden, ook als lid 4
  aan de orde is.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Koper/opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op het vergoeden van die schade, die
  het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de
  verkoper/reparateur in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst of de
  opdracht. (Een toerekenbare tekortkoming wordt ook wel een wanprestatie genoemd).
  Gevolgschade of indirecte schade van de koper/opdrachtgever wordt niet
  vergoed. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: bedrijfsschade, vertragingsschade
  (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, dat er geen genot
  van een zaak of dat er geen winst is geweest. Dat er verlies is geleden. Dat er kosten voor
  vervangend vervoer of huur- en leasekosten zijn gemaakt. Dat goederen van derden of
  dat derden zelf schade hebben opgelopen. Dat er sprake is van ladingschade, persoonlijke of
  immateriële schade.
 2. Dit lid 2 wil een schadeplafond geven. Als de verkoper/reparateur vanwege lid 1
  schade zal moeten gaan vergoeden, dan geldt dat er nooit een bedrag voor
  vergoeding in aanmerking zal komen dat hoger is dan het maximaal verzekerde bedrag,
  of het redelijkerwijs te verzekeren bedrag.
 3. In artikel 15 staan garantievoorwaarden en dat is de basis om verkoper/reparateur aan te
  kunnen spreken. Na en naast deze garantievoorwaarden heeft de koper/opdrachtgever niet
  de rechten die de wet geeft aan kopers (en opdrachtgevers) die handelen voor doeleinden
  die buiten hun bedrijf- of beroepsactiviteit vallen. Een voorbeeld van een degelijk recht dat
  de koper/opdrachtgever dus niet heeft, is het recht uit boek 7 BW dat een zaak bij
  aflevering aan de koopovereenkomst beantwoordt.
 4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, op welke basis dan ook, is uitgesloten.
 5. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/reparateur tegen alle aanspraken van derden,
  tenzij verkoper/reparateur volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 15 – Garantie en recall

 1. Op gekochte nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen of accessoires geldt alleen de door
  de fabrikant of importeur hierop afgegeven fabrieksgarantie, zoals vervat in haar
  garantieformulieren. Soms is niet de koper de garantienemer van een derde/garantiegever,
  maar is de verkoper/reparateur dit wél. Dit speelt wanneer de verkoper/reparateur van een
  derde (lees: fabrikant/importeur) een zaak heeft gekocht. In dat geval geldt dat de door
  deze derde aan de verkoper/reparateur verstrekte garantie leidend zal zijn. Deze
  fabrieksgarantie bevat bepaalde uitsluitingen. Verkoper/reparateur hoeft richting de koper
  nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van deze derde zou komen. Als er een
  auto-onderdeel binnen de fabrieksgarantieperiode wordt vervangen heeft dit geen wijziging
  van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg en zal de originele garantietermijn
  worden voortgezet.
 2. Iets vergelijkbaars geldt ten aanzien van werkzaamheden die de reparateur aan een derde
  heeft uitbesteed. Ook dan is de opdrachtgever niet de garantienemer.
  Verkoper/reparateur hoeft ook dan nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van
  deze derde zou komen. De door de derde verstrekte garantie op het werk zal dus leidend zijn.
 3. Garantie op door opdrachtgever/koper gekochte zaken die eerder door derden zijn gebruikt
  (denk aan occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en –onderdelen etc.) wordt
  uitgesloten. Er kan schriftelijk iets anders worden afgesproken.
 4. Verkoper/reparateur kan -als hij een garantieclaim honoreert- de gekochte zaak vervangen,
  aanvullen of repareren. De keuze is aan hem en iets anders dan dat hoeft hij niet te doen.
  Worden er bij de garantiewerkzaamheden onderdelen vervangen, dan worden deze
  eigendom van verkoper/reparateur. In deze gevallen hoeft er geen garantiewerk te worden
  gedaan:
  • bij een te verwachten producteigenschap;
  • bij problemen vanwege een van buiten komende oorzaak (de zaak is bijvoorbeeld
   gevallen of er is iets op gevallen etc.);
  • bij problemen die het gevolg zijn van iets dat koper/opdrachtgever (of een derde) niet, of
   juist wel heeft gedaan.
  • normale slijtage valt ook niet onder garantie.
 5. Garantie op werkzaamheden:
  5.1 Verkoper/reparateur garandeert de door hem verrichte werkzaamheden gedurende een
  termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf het moment
  dat hij klaar is met de werkzaamheden.
  5.2 De garantie houdt in dat verkoper/reparateur de binnen deze termijn geconstateerde
  tekortkomingen voor eigen rekening zal verhelpen, als deze door de koper/opdrachtgever
  per direct zijn gemeld.
  5.3 Uitsluitingen bij garantie op werkzaamheden:
  • op verrichte noodreparaties wordt geen garantie gegeven;
  • de garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik;
  • ook vervalt de garantie als koper/opdrachtgever, of als derden -zonder voorafgaande
   goedkeuring van verkoper/reparateur- werkzaamheden hebben verricht die
   direct of indirect in verband staan met de door verkoper/reparateur verrichte
   reparatiewerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan;
  • ook is van deze garantie uitgesloten: een bij daglicht niet met het blote oog
   waarneembaar kleurverschil in de laklaag van de auto, onderdeel of accessoire,
   aantasting van de laklaag vanwege een van buiten komende oorzaak (denk aan
   hagelschade) of defecten in de lak van onderdelen die niet door de reparateur zijn
   aangebracht of zijn bewerkt. Ook gelden de garanties op werkzaamheden niet voor
   normale slijtage, of voor schade door bevriezing.
  • neemt koper/opdrachtgever zelf materialen, onderdelen of accessoires mee om bij het
   onderhoud of het herstel te worden gebruikt door de verkoper/reparateur, of eist koper/
   opdrachtgever het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires, of eist
   koper/opdrachtgever dat de verkoper/reparateur bepaalde methodes hanteert die deze
   anders niet zou hebben gebruikt bij het onderhoud of bij het herstel, dan komen de
   gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen,
   accessoires, of van dit soort werkmethodes voor rekening en risico van de koper/
   opdrachtgever. Dit, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid
   tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
 6. Recalls. Krijgt verkoper kennis van een terugroepactie door de fabrikant vanwege een
  gebrek aan een geleverd nieuw voertuig/nieuw onderdeel dan schrijft verkoper meteen een
  kennisgeving aan koper. Indien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet meteen
  tot verkoper wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te
  vervallen. Dit brengt met zich mee dat zowel de verkoper als de fabrikant niet aansprakelijk
  zullen zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade, waaronder
  uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend, eventuele gevolgschade.

Artikel 16 – Reclame

 1. Koper/opdrachtgever moet op tijd reclameren. Dit moet op zijn laatst gebeurt zijn binnen
  acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs
  ontdekt had kunnen zijn. Deze termijn gaat lopen als de gekochte of gerepareerde zaak is
  afgeleverd. Is koper/opdrachtgever te laat, dan vervallen alle aanspraken.
 2. Gaat het om uiterlijk waarneembare gebreken in de door verkoper/reparateur afgeleverde
  zaken (denk aan krassen, deuken etc.) dan kan er alleen tijdens de feitelijke aflevering
  gereclameerd worden. Koper/opdrachtgever kan tegenbewijs leveren.
 3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij de verkoper/reparateur vooraf
  schriftelijk akkoord is gegaan met het terugzenden hiervan. Het verzenden moet franco
  gebeuren en met een goede verpakking.
 4. Bij tijdig reclameren zal koper verkoper in de gelegenheid moeten stellen de klacht te
  controleren. Indien de klacht door verkoper juist wordt bevonden, zal hem de nodige tijd
  gegeven moeten worden om het verkochte te vervangen c.q. de vereiste maatregelen te
  treffen. Bij vervanging van het gekochte zal rekening worden gehouden met het profijt,
  welke koper intussen van het gekochte heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding
  aan koper in rekening worden gebracht.
 5. Reclameren geeft koper/opdrachtgever geen recht op opschorting van zijn
  betalingsverplichtingen of verrekening.
 6. Tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat
  koper/opdrachtgever zelf, of indien blijkt dat derden iets aan de gekochte/gerepareerde
  zaak hebben veranderd of hersteld, behoudens in het geval verkoper/reparateur daarvoor
  vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 17 – Inruilauto

 1. De inruilauto is als deel van de overeenkomst door de koper aan de verkoper verkocht.
  Blijft de koper de inruilauto gebruiken en gaat deze in te kopen auto kapot of verloren
  voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de
  koper. Tot het tijdstip van levering aan de verkoper, blijft de koper eigenaar van de in te ruilen
  zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies
  en waardevermindering voor zijn rekening. Verkoper is niet gebonden aan een
  overeengekomen inruilprijs als de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later
  tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen
  vooraf afgesproken percentage als afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.
 2. Tenzij schriftelijk iets anders is afgesproken garandeert koper aan verkoper dat een in te
  ruilen zaak:
  • vrij is van rechten en aanspraken van derden;
  • dat ze schadevrij is;
  • dat ze in deugdelijke en verkeersveilige staat is;
  • dat met die zaak niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de
   kilometrage.
   Tenslotte garandeert koper met betrekking tot de in te ruilen zaak dat hij niet bekend is
   met andere feiten of omstandigheden waarvan hij weet (of had kunnen weten) dat deze van belang waren voor de verkoper.
 3. De in lid 2 vermelde garanties blijven staan nadat de zaak feitelijk is ingeruild bij de
  verkoper.
 4. Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig
  kentekenbewijs deel I, deel II of een geldige kentekencard en een overschrijvingsbewijs.
  Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behoudt verkoper zich het
  recht voor dat ze kosten bij de koper in rekening gaat brengen. Het gaat om de
  kostenposten waardevermindering en bon te maken kosten voor een nieuw kentekenbewijs.

Artikel 18 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden
door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(verder: AVG). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur:

 • de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en (indien van toepassing) aan zijn
  garantieverplichtingen voldoen;
 • de koper/opdrachtgever een optimale service verlenen;
 • hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie
  en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
 • de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandregister. In dit systeem worden
  afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen;
 • daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang
  beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de
  persoonsgegevens;
 • Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing
  wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd

Artikel 19 – Toepasselijk recht
Op elke rechtsverhouding tussen verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.

Geen auto's geselecteerd
auto geselecteerd
auto's vergelijken
Offerte aanvragen