BMW en MINI dealer in het Groene Hart en regio Rotterdam
 • Klanten beoordelen ons met een 9/10
 • 833 BMW's en MINI's op voorraad
 • Erkende BMW en MINI garantie
 • Persoonlijk contact
 • Al 93 jaar erkend BMW & MINI dealer

MINI Garantiebepalingen

INLEIDING
Gedurende de garantietermijn worden alle reparaties die onder de garantie vallen kosteloos voor de klant door de MINI dealer of MINI Erkend Service Partner uitgevoerd. De garantie omvat dus de kosten van loon en onderdelen. Onderhouds- en afstelwerkzaamheden worden tijdens de garantieperiode aan de eigenaar van de MINI in rekening gebracht. Onder invloeden van buitenaf wordt onder meer verstaan beschadigingen die ontstaan zijn door klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerking, zoals zand, pekel, storm, boomhars, bovenleiding, steenslag, industrievervuiling en fecaliën. Onder normale slijtage wordt verstaan, slijtage door het gebruik van bijvoorbeeld: rem- en koppelingsvoering, en ruitenwisserrubbers.

OMVANG VAN DE GARANTIE
Je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner garandeert overeenkomstig de stand van de techniek van het type MINI het vrij zijn van gebreken aan de auto gedurende drie jaar beginnende op de dag van de eerste tenaamstelling van het kentekenbewijs.

De garantie is wereldwijd van toepassing. De garantieplicht van je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner omvat ook de niet door MINI zelf vervaardigde onderdelen, met uitzondering van banden. Betreffende deze onderdelen beperkt de garantie zich tot dezelfde garantie, die je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner van de betreffende fabrikant of de leverancier heeft verkregen. Aanspraak op garantie bestaat slechts dan wanneer het gebrek onverwijld, binnen de garantieperiode, na het bekend worden ervan is gemeld bij je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner en indien hierbij tevens aanspraak op garantie wordt gemaakt. Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten en vorderingen die de wet je toekent.

INHOUD VAN DE GARANTIE
Indien garantie wordt verleend heeft je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner de keuze, welke wordt bepaald door de eisen der techniek, het gebrek te herstellen dan wel het betreffende onderdeel te vervangen. Indien je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner een garantie-eis erkent, dan komen de kosten voor demontage en montage voor rekening van de MINI dealer of MINI Erkend Service Partner, voor zover het verhelpen van het gebrek door een MINI dealer of MINI Erkend Service Partner volgens de richtlijnen van MINI wordt uitgevoerd. Slechts die onderdelen die het gebrek vertonen, alsmede de door dit gebrek beschadigde onderdelen worden vervangen. Vervangen onderdelen zijn terstond eigendom van je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner.

UITSLUITING VAN GARANTIE
Aanspraak op garantie bestaat niet indien:

 • het gebrek door de klant niet direct, binnen de garantieperiode, na constatering daarvan bij een MINI dealer of MINI Erkend Service Partner is gemeld (hierna: de “Melding”);
 • de dealer na Melding niet onverwijld gelegenheid heeft gekregen het gebrek te verhelpen;
 • de auto of de onderdelen daarvan onoordeelkundig behandeld of overbelast werden, bijvoorbeeld bij autosportwedstrijden;
 • de auto voor andere doeleinden werd gebruikt dan waarvoor hij is geconstrueerd;
 • de auto vóór de Melding niet is gerepareerd of onderhouden volgens de fabrieksvoorschriften.
 • in de auto onderdelen werden gemonteerd die niet het kwaliteitsniveau van originele MINI onderdelen evenaren;
 • de auto of onderdelen daarvan op ondeskundige wijze is/zijn veranderd;
 • de voorschriften omtrent behandeling en onderhoud van de auto zoals is opgenomen in de handleiding van jouw auto maar hier niet toe beperkt, niet in acht worden genomen;
 • onderhoud en reparatie aan de auto niet volgens de specificaties van de fabrikant en strikt volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen tijdig zijn uitgevoerd;
 • er geen gevolg wordt gegeven aan uitnodigingen voor een terugroepactie/recall;
 • niet door MINI aanbevolen banden zijn gemonteerd;
 • het gebruiksprofiel leidt tot diepontlading van de accu waardoor vervanging noodzakelijk is;
 • motortuning heeft plaatsgevonden zonder gebruikmaking van originele MINI motortuningsproducten;
 • indien er sprake is van normale slijtage;
 • beschadigingen zijn ontstaan door invloeden van buitenaf.

Er bestaat nimmer aanspraak op vergoeding van indirecte schade.

GARANTIE OP VERVANGEN ONDERDELEN
Op ter verhelping van het gebrek gemonteerde onderdelen wordt tot het einde van de garantietermijn van de auto garantie verleend.

OVERGANG VAN EIGENDOM
Bij overgang van eigendom van de auto blijven de garantieverplichtingen onverminderd van kracht.

GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT EN OP LAKWERK
Als aanvulling op de hiervoor vermelde garantie geldt voor nieuwe auto’s het volgende: gedurende een termijn van twaalf jaar na de eerste tenaamstelling van het kentekenbewijs wordt garantie verleend op de hele carrosserie tegen de gevolgen van roestschade, die ontstaat door oorzaken van binnenuit. De garantietermijn op lakwerk bedraagt drie jaar na de eerste tenaamstelling. Indien binnen deze termijn roest en/of lakschade mocht optreden, dan zal deze door of in opdracht van een MINI dealer of MINI Erkend Service Partner worden hersteld, zonder dat daarbij loon- en materiaalkosten aan de eigenaar van de MINI in rekening worden gebracht. De garantie tegen doorroesten en op lakwerk geldt niet voor optioneel en/of standaard gemonteerde aanbouwdelen. Om aanspraak te kunnen maken op de omschreven garantie is het nodig, dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • het onderhoud van de auto wordt volgens de fabrieksrichtlijnen tijdig uitgevoerd;
 • schadereparaties aan de carrosserie moeten op vakkundige wijze volgens de fabrieksrichtlijnen met gebruik van originele MINI carrosseriedelen of carrosseriedelen die het kwaliteitsniveau van originele MINI carrosseriedelen evenaren, worden uitgevoerd door een MINI dealer of MINI Erkend Service Partner of een door hem erkend schadeherstelbedrijf.

TOELICHTING
Je hebt recht op kosteloze remedies in geval van een conformiteitsgebrek met betrekking tot je auto. Die remedies worden niet aangetast door de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie vormt een verbintenis die bovenop de wettelijke conformiteitsgarantie komt. MINI Nederland B.V., gevestigd te Rijswijk aan de Einsteinlaan 5 (2289 CC) treedt op als garant. Indien je van mening bent dat je aanspraak hebt op garantie, kun je daartoe contact opnemen met de MINI dealer of MINI Erkend Service Partner. Voor het uiterlijk van je auto ben je vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk. Bij het in optimale conditie houden van je auto zijn de volgende punten van groot belang.

 • om het ontstaan van roest door invloeden van buitenaf geen kans te geven, is het nodig dat je voor goed onderhoud zorgt. Hoe je dat op de beste wijze kunt doen, is beschreven in de handleiding van je auto.

  De garantie van twaalf jaar op de carrosserie van je auto blijft ook bij verandering van eigenaar van kracht.

  Deze garantie wordt verstrekt namens Severs Breeman of uw MINI Erkend Service Partner.
  Wijzigingen en fouten voorbehouden.

  Geen auto's geselecteerd
  auto geselecteerd
  auto's vergelijken
  Offerte aanvragen